Juridisch

4.831 resultaten in Juridisch | sorteer op | Weergave:   
Boekomslag De groepsvrijstelling in de praktijk
Deze uitgave 'vertaalt' de actuele wetgeving, rechtspraak en rechtsliteratuur over de groepsvrijstelling naar de praktijk. Naast achtergronden en uitleg bevat deze uitgave daarom vooral handvatten en voorbeelden die concreet kunnen worden toegepast door de juridische praktijkbeoefenaar.
Lees meer
vanaf  € 15,50
Boekomslag Ondernemingsrecht voor fiscalisten
Het ondernemingsrecht is een belangrijke discipline voor de fiscalist en overigens is ook het omgekeerde waar. Bij de training van fiscalisten op het terrein van het ondernemingsrecht ontbrak een deugdelijk en op de fiscale praktijk toegesneden studieboek. Dit boek beoogt in deze leemte te voorzien.
Lees meer
vanaf  € 29,50
Boekomslag De veilige stad als collectief doel
Elke stad heeft het moeilijk. Er zijn klachten over hufterigheid, criminaliteit, huisvesting, onwettige migratie en radicalisering. Juist omdat de positie van de nationale staat wordt gerelativeerd door internationaal en Europees recht, neemt het belang van het lokale niveau toe. Zo dicht mogelijk bij de burgers, dat is het streven.
Lees meer
vanaf  € 29,50
Boekomslag Studenteneditie Cursus Belastingrecht Europees belastingrecht 2019-2020
In dit studieboek vind je het belastingrecht op Europees niveau, voorzien van relevante jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie en opvattingen uit de literatuur. Geschreven door topauteurs uit wetenschap en praktijk. Deze studenteneditie staat aangeschreven als het meest complete en actuele naslagwerk voor het wetenschappelijk onderwijs.
Lees meer
vanaf  € 39,90
Boekomslag Auteursrecht
Dit handboek biedt een volledig overzicht van het auteursrecht en aanverwante rechtsgebieden. U krijgt een haarscherp beeld van de stand van zaken in vrijwel alle aspecten van het auteursrecht, het portretrecht, de naburige rechten (van uitvoerende kunstenaars, producenten en omroepen) en het databankenrecht.
Lees meer
vanaf  € 109,00
Boekomslag Studenteneditie Cursus Belastingrecht Formeel Belastingrecht 2019-2020
Dit studieboek biedt jou een compleet en behapbaar overzicht van het formele belastingrecht. Van wetsgeschiedenis tot beleidsbesluiten # en van heffingssystemen tot fiscale boeten en straffen. Samengesteld door toonaangevende auteurs.
Lees meer
vanaf  € 39,90
Boekomslag De grenzen voorbij
Maken ontwikkelingen als globalisering en digitalisering een herwaardering van de nationale staat als primaire bron van regelgeving noodzakelijk? Dit NVJ-boek bevat drie preadviezen met duidelijke handvatten bij kwesties die raken aan territorialiteit, soevereiniteit en verantwoordelijkheid.
Lees meer
vanaf  € 30,00
Boekomslag European Democracy
European Democracy is a new concept, which requires an own and distinct political philosophy. The Theory of Democratic Integration informs the functioning of the EU as a European democracy.
Lees meer
vanaf  € 29,95
Boekomslag Werken met de Omgevingswet, derde druk
De Omgevingswet staat momenteel volop in de belangstelling. Dat is terecht. De wet brengt de nodige veranderingen met zich mee op het terrein van de fysieke leefomgeving. Alle wetten, besluiten en regelingen die betrekking hebben op die fysieke leefomgeving en op activiteiten die de fysieke leefomgeving kunnen beïnvloeden worden samengebracht.
Lees meer
vanaf  € 49,50
Boekomslag Verwijzingsinstructies in verband met de grenzen van de rechtsstrijd na cassatie
Deze publicatie beschrijft de grenzen en mogelijkheden die de Hoge Raad heeft om de verwijzingsrechter en partijen nader te instrueren. Centrale vraag hierbij is in hoeverre verwijzingsinstructies de kwaliteit # in het bijzonder de effectiviteit # van verwijzingsopdrachten van de Hoge Raad kunnen bevorderen.
Lees meer
vanaf  € 59,95
Boekomslag ADN 2019 Vervoer gevaarlijke stoffen over de binnenwateren
In het ADN 2019 vindt u de volledige Europese wetgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren. Hierin zijn met ingang van 1 januari 2019 weer een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd die in deze uitgave, bestaande uit twee delen, zijn verwerkt. In boek 2 staan de tabellen a, b en c. De overige wetgeving staat in boek 1.
Lees meer
vanaf  € 97,99
Boekomslag Belastingplicht voor de vennootschapsbelasting van stichtingen en verenigingen
De belastingplicht voor de vennootschapsbelasting van stichtingen en verenigingen staat de laatste jaren in een toenemende belangstelling. Sinds het verschijnen van de vorige druk van dit boek is er de nodige jurisprudentie verschenen, zijn er nieuwe beleidsbesluiten verschenen en bestaande beleidsbesluiten herzien.
Lees meer
vanaf  € 56,46
Boekomslag Omtrent verwijzing
Wanneer gaat de Hoge Raad bij cassatie over tot verwijzing # en wanneer niet? Welke formuleringen worden daarbij gebruikt? En bovenal: welke typen verwijzingsinstructies kunnen we daarbij onderscheiden? Deze uitgave schept helderheid in deze vraagstukken, gebaseerd op een analyse van meer dan 1500 verwijzingsarresten van de afgelopen 20 jaar.
Lees meer
vanaf  € 69,95
Boekomslag De Kleine Gids Wmo 2015
Met deze kleine gids heeft u alle informatie over de Wmo 2015 binnen handbereik. Op overzichtelijke wijze vindt u uw weg binnen de complexe wereld van maatschappelijke ondersteuning. Stap voor stap krijgt u inzicht in de gehele procedure van de Wmo: van melding tot besluit.
Lees meer
vanaf  € 31,25
Boekomslag Het landschap van het recht
Veel Nederlanders vinden het recht ingewikkeld en soms moeilijk te doorgronden. Er zijn heel wat inleidingen in het recht, maar die zijn meestal bedoeld voor beginnende rechtenstudenten. Korte en heldere introducties voor een breder publiek zijn echter schaars. Dit boek wil een reisgids zijn in het veranderende landschap van het recht.
Lees meer
vanaf  € 15,00
Boekomslag Veteranen
Het Nederlandse veteranenbeleid is omvangrijk. Dit handboek is de eerste en enige bundel die bestaande wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis over veteranen en het veteranenbeleid bij elkaar brengt. De bundel schetst een overzichtelijk totaalbeeld, waarbij zowel Nederlandse als internationale inzichten de revue passeren. Nederland kent inmiddels meer dan 100.
Lees meer
vanaf  € 75,00
Boekomslag 2019
Deze uitgave bevat een zo compleet mogelijke verzameling van het geldend recht per 19 februari 2019, voorzien van de vindplaatsen van Europese bronnen. Een handzame pocket voor iedereen die zich in de praktijk of in uw studie bezighoudt met het toezicht op de financiële markten.
Lees meer
vanaf  € 149,95
Boekomslag Studenteneditie Cursus Belastingrecht Omzetbelasting 2019-2020
Dit studieboek biedt jou een compleet en behapbaar overzicht van de omzetbelasting. De studenteneditie belicht de belangrijkste heffingswetten op het gebied van directe en kostprijsverhogende belastingen, inzichtelijk gemaakt met relevante jurisprudentie en opvattingen uit de literatuur. Samengesteld door topauteurs uit wetenschap en praktijk.
Lees meer
vanaf  € 39,90
Boekomslag Recht en efficiëntie
Bent u op zoek naar een toegankelijke inleiding in de rechtseconomie? Dit boek analyseert op behapbare wijze welke gedrags- en welvaartseffecten verwacht kunnen worden van rechtsregels met betrekking tot eigendom, contracten, aansprakelijkheid, geschilbeslechting, mededinging, milieu, (sociale) verzekeringen en criminaliteit. Hierbij staat het Nederlandse recht centraal.
Lees meer
vanaf  € 44,00
Boekomslag Concise Introduction to EU Private International Law
About the book This concise book, now in its 4th edition, is mainly intended to be used as an introduction to the rules of private international law belonging to the legal system of the European Union.
Lees meer
vanaf  € 38,00
Boekomslag De rechtsverhouding tussen erfpachter en erfverpachter
Dit proefschrift biedt een uitvoerig overzicht van het recht van erfpacht in Nederland. De lezer krijgt inzicht in de hierbij relevante wet- en regelgeving, de doctrine en de (actuele) rechtspraak over de rechtsverhouding tussen erfpachter en erfverpachter.
Lees meer
vanaf  € 90,00
Boekomslag Werken aan het notarieel tekort
In deze bundel vindt u een nauwgezette beschrijving van de wijze waarop het notariaat in heden en verleden aan de eigen kwaliteit en reputatie bijdraagt. Hierbij ligt de focus op besluitvorming en uitvoering van de door de KNB ingezette intercollegiale toetsing.
Lees meer
vanaf  € 55,00
Boekomslag Internationaal belastingrecht
Wanneer iemand zakelijk en/of financieel actief is over onze landsgrenzen, dan kunnen deze grensoverschrijdende activiteiten gemakkelijk leiden tot meervoudige belastingheffing over het daarmee behaalde inkomen # of het daarvoor ingezette vermogen. Dit studieboek behandelt de problematiek om deze internationaal dubbele belasting te voorkomen.
Lees meer
vanaf  € 78,50
Boekomslag Inleiding tot het Nederlandse Internationaal Privaatrecht
Welke rechter is in een internationaal geval bevoegd? Welk nationaal recht is dan van toepassing? En kan een buitenlands vonnis in Nederland worden erkend en ten uitvoer gelegd? Dit boek behandelt de fundamentele kwesties van Nederlands internationaal privaatrecht. Een ideaal handboek voor studenten en praktijkjuristen.
Lees meer
vanaf  € 51,00
Boekomslag Erfrecht van de langstlevende echtgenoot
In deze monografie staat het actuele erfrecht van de langstlevende echtgenoot centraal. De uitgave beantwoordt op overzichtelijke en diepgaande wijze alle civielrechtelijke vragen die zich voordoen wanneer een erflater overlijdt met achterlating van een echtgenoot. Zowel de grote lijnen als belangrijke details komen aan bod.
Lees meer
vanaf  € 47,50
Boekomslag Sdu Commentaar AVG, Editie 2019
Sdu Commentaar AVG is een zeer complete multimediale publicatie; een combinatie van een online uitgave en een boek met praktisch en diepgaand commentaar op artikelen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Lees meer
vanaf  € 109,00
Boekomslag (Echt)scheiding en fiscale aspecten. Editie 2019
Indien echtgenoten besluiten tot echtscheiding over te gaan, worden zij geconfronteerd met een groot aantal vragen van juridische en financiële aard. Aan bijna al deze vragen kleven fiscale aspecten. Het belang hiervan mag door betrokkenen en hun adviseurs niet onderschat worden. In deze monografie wordt uitgebreid bij deze aspecten stilgestaan.
Lees meer
vanaf  € 52,51
Boekomslag Onderwijsrecht
Welke uitgangspunten liggen ten grondslag aan ons onderwijsstelsel? Wat zijn de rechten en plichten van schoolbesturen, scholen, ouders, leerlingen, studenten en leraren daarbinnen? Welke rol speelt de overheid, met welke middelen stuurt en handhaaft zij in het onderwijs? Hoe worden nieuwe scholen gepland en gefinancierd? Op deze en andere vragen wordt ingegaan in dit han
Lees meer
vanaf  € 79,00
Boekomslag Wegwijs in de Vennootschapsbelasting
Wegwijs in de Vennootschapsbelasting is een uitgave waarin de problematiek van de vennootschapsbelasting centraal staat. Bij het schrijven van de uitgave heeft voorop gestaan de lezer in begrijpelijke taal inzicht te verschaffen in deze problematiek. Hiertoe zijn ook cijfervoorbeelden toegevoegd.
Lees meer
vanaf  € 89,05
Boekomslag Nederlands belastingrecht in Europees perspectief
Het Europese recht neemt in de fiscale praktijk een steeds prominentere plaats in. Deze titel levert op heldere en toegankelijke wijze een compleet overzicht van de huidige stand van zaken op het gebied van het Europese recht binnen de directe belastingen. Zo bent u snel weer volledig op de hoogte.
Lees meer
vanaf  € 69,95
Boekomslag Justiciability of Political Questions in South Africa
Against the backdrop of the increase in the number of cases brought before courts that raise purely political questions, this book advocates for the development of a coherent political question doctrine in South Africa.
Lees meer
vanaf  € 75,00
Boekomslag Procederen in kort geding in vijf stappen
Het civiele kort geding is de meest bekende en tot de verbeelding sprekende civiele procedure. Dit boek behandelt aan de hand van vijf vragen de stappen die gezet moeten worden bij de voorbereiding en behandeling van een civiel kort geding. Die vijf vragen luiden: wie, wat, wanneer, waarom en hoe.
Lees meer
vanaf  € 34,95
Boekomslag Vertrouwen in de overheid
Rede van de voorzitter, Willemien den Oude; Toelichting van de preadviseurs met eerste reacties; Gedachtewisseling over de preadviezen; Huldiging van de winnaars van de VAR-pleitwedstrijd; Nabespreking van de posterpresentaties van promovendi; Aankondiging staatsrechtconferentie; Voortzetting van de gedachtewisseling over de preadviezen; Stemmingen over stellingen van de d
Lees meer
vanaf  € 31,50
Boekomslag De toekomst van de formele rechtskracht
Deze uitgave bevat de preadviezen van de VAR voor de jaarvergadering over het onderwerp 'De toekomst van de formele rechtskracht'.
Lees meer
vanaf  € 42,00
Boekomslag Belastingcontrole 2019
In deze uitgave vindt u een helder overzicht van de actuele regels bij een belastingcontrole. Door de praktische en beknopte behandeling is de inhoud bijzonder geschikt voor gebruik door zowel de ondernemer, de adviseur als de controleur zelf. Veel ondernemers en organisaties lopen er vroeg of laat tegenaan: een officiële belastingcontrole.
Lees meer
vanaf  € 71,95
Boekomslag Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De wet gaat over de fysieke leefomgeving en activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor die leefomgeving. De Wet ruimtelijke ordening, de Wabo, de Waterwet en de Wet natuurbescherming vervallen. Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) komt in de plaats van het Activiteitenbesluit en het Besluit omgevingsrecht.
Lees meer
vanaf  € 135,00
Boekomslag Family Law and Family Realities
Family Law and Family Realities contains a selection of papers presented at the 16th World Conference of the International Society of Family Law (ISFL) that took place in 2017 in Amsterdam, the Netherlands. The central theme of this volume is whether international and national family laws still adequately reflect changing family realities.
Lees meer
vanaf  € 95,00
Boekomslag Overheidsaansprakelijkheid voor het verstrekken van onjuiste informatie
Wanneer is de overheid aansprakelijk voor het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie aan de burger? En in hoeverre is een uitbreiding of beperking van deze aansprakelijkheid wenselijk? Deze bundel biedt een actueel, uitputtend overzicht en een analyse van de rechtspraak omtrent aansprakelijkheid van de overheid voor onjuiste informatieverstrekking.
Lees meer
vanaf  € 70,00
Boekomslag Sdu Commentaar Huurrecht. Editie 2019
Sdu Commentaar Huurrecht is een combinatie van een boek en een online uitgave waarin het Huurrecht uit Boek 7, titel 4 Burgerlijk Wetboek, Wet op het overleg huurders verhuurder, Besluit huurprijzen woonruimte (selectie) en Leegstandwet (art. 15 en 16) artikelsgewijs wordt becommentarieerd.
Lees meer
vanaf  € 135,00
Boekomslag Ontslagrecht
In dit deel uit de Boom Basics-reeks staat het ontslagrecht centraal, inclusief de meest recente wijzigingen in de Wet werk en zekerheid. Aan de hand van de meest actuele wetgeving wordt een puntsgewijze uitleg van het nieuwe ontslagrecht gegeven. De duidelijke schema’s en sprekende voorbeelden maken van deze uitgave een praktisch en handzaam naslagwerk.
Lees meer
vanaf  € 10,99
Boekomslag Douanerecht
Hebt u te maken met de in- en uitvoer van goederen? Dit is de enige Nederlandse uitgave die het douanerecht van de Europese Unie zowel juridisch-theoretisch als praktisch ontleedt. Hierbij wordt volop verwezen naar actuele jurisprudentie en regelgeving. Zo vormt de titel een onmisbaar naslagwerk voor de professional en ook een uniek studieboek voor de student.
Lees meer
vanaf  € 89,95
Boekomslag 2019
vanaf  € 84,50
Boekomslag National-Level Adoption of International Standards on Expropriation, Compensation and Resettlement
This book presents the first-ever comprehensive assessment of whether national laws enacted in 50 countries across Asia, Africa, and Latin America comply with international standards on expropriation, compensation, and resettlement as established in Section 16 of the Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries, and Forests in the Context
Lees meer
vanaf  € 55,00