categorie: Taal en schrijven / Taal en cultuur

Fryslân, lân fan talen

in skiednis

Koop nu voor
€ 22,50
Uitvoering
Paperback Fries
Reitze J. Jonkman & Arjen P. Versloot

Fryslân lân fan talen fertelt oer de skiednis fan it Frysk: wêr't it weikomt, hoe âld at it is, dat it yn de rin fan de iuwen aardich wat feroare is en noch feroaret, hoe't it plak yn de maatskippij net altyd itselde wie en wat syn posysje yn de lêste iuw wurden is. It ferhaal fan dy taal stiet net op himsels, want fan it begjin fan ús jiertelling ôf hat it yn kontakt stien mei oare talen lykas it Latyn, it Frankysk, it Middelnederlânsk, it Stedsk, it Nederlânsk en de lêste tiid hieltyd mear it Ingelsk.

Mei rychjes foarbylden fan oernommen wurden wurdt in yndruk jûn fan de ynfloed fan oare talen op it Frysk. Kaartsjes meitsje dúdlik hoe't de talen geografysk tusken de oare talen yn steane en hoe't der ferpleatsings west ha. Ek gâns oare yllustraasjes litte sjen dat it ferhaal fan de Fryske taal in soad nijsgjirrige haadstikken hat.

Frysk, ynbûn, 144 siden.
Auteur
ISBN9789492176219
Leverbaarheidleverbaar
TaalFries
Datumjuni 2016
Pagina's146
Afmetingen252x186x15mm (hxbxd)
Gewicht657 gr
UitgeverStichting Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje Afûk

Kijk ook eens naar...